Sawyer Spielberg

Recently added

Masters of the Air
7.7

Masters of the Air

Jan. 25, 2024

Masters of the Air

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทหารอากาศกลุ่มหนึ่งเสี่ยงชีวิตในภารกิจกลุ่มระเบิดที่ 100 ทำให้สายใยรักดังพี่น้องหล่อหลอมขึ้นจากความกล้า ความสูญเสีย ...