Akari Kito

Recently added

ทาสสุดแกร่งแห่งหน่วยป้องกันอสูร
5

ทาสสุดแกร่งแห่งหน่วยป้องกันอสูร

ณ ขณะ ในช่วงเวลาหนึ่งประตูปริศนาได้ปรากฏออกมาทั่วประเทศญี่ปุ่น Mato Seihei no Slave ทาสสุดแกร่งแห่งหน่วยป้องกันอสูร โดยที่ปลายทางของประตูนั้นมี ...